Clark Ashton Smith Quotes

  Bow down, I am the emperor of dreams.  
Clark Ashton Smith

Quotes by author Clark Ashton Smith


Sponsored Links