John Pereira Quotes

  Jesus told us to make disciples, not decisions.  
John Pereira

Quotes by author John Pereira


Sponsored Links