Sadako Sasaki Quotes

  This is our cry, this is our prayer: peace in the world.  
Sadako Sasaki

Quotes by author Sadako Sasaki


Sponsored Links


comments powered by Disqus