Shakti Gawain Quotes

  You create your opportunities by asking for them.  
Shakti Gawain

Quotes by author Shakti Gawain


Sponsored Links