Tobias G. Smollett Quotes

  Who bravely dares must sometimes risk a fall.  
Tobias G. Smollett

Quotes by author Tobias G. Smollett


Sponsored Links